Na ovoj stranici naći ćete podatke o veličini korpusa i spisak tekstova koji su dosad uneti u ParCoLab.

Veličina korpusa

Paralelni korpus trenutno sadrži 25.000.000 reči na sva četiri jezika. Prikupljeni materijal razdeljen je na sledeći način:

Spisak unetih dokumenata

Korpus sadrži uglavnom književne tekstove na francuskom, srpskom, engleskom i španskom jeziku i njihove prevode. U toku je priprema i drugih vrsta tekstova.

Do sada su u paralelni korpus uneti dolenavedeni tekstovi.

[Ekipa]    [Tehnologije]   [Sadržaj]    [Objavljeni radovi]    [Resursi]    [Zahvaljujemo]