Na ovoj ćete stranici naći prva uputstva za korišćenje i pretragu ParCoLaba. Kako biste pretražili bazu, potrebno je najpre da definišete kriterijume pretrage i da onda ukucate jedan ili više izraza koje tražite.

Da biste pristupili obrascu za pretraživanje, idite na opciju „Pretraga“ u gornjem meniju.  Osnovna podešavanja omogućuju vam da pretražujete tekstove na francuskom jeziku, bez obzira na to jesu li u pitanju izvorni tekstovi ili prevodi.  Možete, međutim, sročiti upit prema sopstvenim potrebama.

  1. Definisanje kriterijuma pretrage

Trenutna verzija interfejsa za pretraživanje nudi vam mogućnost da koristite jedan, dva, a najviše pet kriterijuma: izraz na francuskom, izraz na engleskom, izraz na srpskom, pisac i jezik originala. Kriterijum za pretragu dodaje se pomoću opcije „Add Criteria“.

criteres2

 

 

 

 

Ukoliko tražite izraz na francuskom, bilo u izvornim ili prevedenim tekstovima, dovoljno je da ukucate željeni izraz u polje koji vam je već na raspolaganju te da kliknete na „Corpus Search“:

 

cr_maison

 

Ako želite da dobijete primere u kojima je izraz na francuskom jeziku preveden određenim izrazom na engleskom, potrebno je da dodate kriterijum pomoću opcije „Add Criteria“.  Izaberite potom drugi jezik i unesite željeni izraz i njegov korespondent u drugome jeziku. Kliknite na „Corpus Search“ da biste pokrenuli pretragu:

 

cr_par_through

 

Ovaj tip pretrage može obuhvatiti sva tri jezika koji su zastupljeni u korpusu:

 

cr_par_through_kroz

 

Za razliku od prethodnih primera, u kojima je pretraživana celokupna baza, moguće je ograničiti pretragu samo na izvorne tekstove, tj. tekstove izvorno pisane na određenom jeziku. Za to je potrebno da se doda kriterijum pomoću „Add Criteria“, izabere opcija „Language of original“ i označi jedan od triju jezika kao izvorni jezik:

 

cr_par_kroz_fr

 

Takođe je moguće pretraživati i tekstove koje je pisao samo jedan autor. U tome slučaju, potrebno je dodati kriterijum pomoću „Add Criteria“, izabrati opciju „Author“ i uneti prezime željenog pisca:

 

cr_par_kroz_auteur_fr

 

2. Pretraživanje

Moguće je postaviti više tipova upita u ParCoLabu zahvaljujući pretraživaču ElasticSearch koji je implementiran u aplikaciju. On omogućava pretrage jedne reči, izraza od više reči, izaza s jednim ili više džokera, reči koje počinju ili se završavaju određenim slovnim znacima itd. Mogu se isto tako koristiti regularni izrazi i Bulovi operatori.

 

2.1. Jednostavna pretraga

Jednostavnim pretraživanjem polazi se od određene grafije.

2.1.1. Pretraživanje određene grafije

Ukoliko pretražujete određeni oblik reči:

  • ukucajte željeni oblik u odgovarajuće polje, pa kliknite na opciju „Corpus Search“

Primer:

Ako tražite reč „volontairement“, potrebno je ukucati tu reč u odgovarajuće polje:

 

rech_simple

 

Dobićete sve rečenice koje sadrže željenu reč i njihove prevode na druga dva jezika (ili barem na jednom, u zavisnosti od toga je li prevod dostupan) :

rech_simple_resultats

2.1.2. Pretraživanje promenljivog oblika

Ako pretražujete upotrebu promenljivog oblika, potrebno je da koristite znak „?“ da biste zamenili jedan znak ili zvezdicu „*“, da biste zamenili 0, jedan ili više znakova. Moguće je nizati dva ili više „?“.Upitniki zvezdica mogu se naći na početku, u sredini ili na kraju željenog oblika.

Primer 1:

Ako želite pretraživati glagol „rougir“ u jednini i u prezentu indikativa, upit možete sročiti na sledeći način:

– rougi? => rougis, rougit

Pretraživanje uz pomoć zvezdice dosta je šire:

– courageu* => courageux, courageuse, courageuses, courageusement

Primer 2:

Moguće je pretraživati reči koje počinju na „anti-“:

– anti* => antique/s, antichambre, antireligieux/se, antirépublicain/e/s, itd.

Primer 3:

Zvezdica takođe omogućava da se identifikuju porodice reči. Možete, na primer, pretraživati sve reči koje sadrže osnovu „monte“:

– *monte* =>  monte, démonte, remontes, montent, surmontez, remonter, remonteras, itd.

2.2. Složenije pretrage

U ParCoLabu je moguće sprovesti složenije upite kako bi se pretražile kolokacije.

2.1. Pretraživanje tačno određenog izraza

Ako tražite tačno određeni oblik izraza koji se sastoji od više reči, ukucajte ga u odgovarajuće polje između navodnika, a zatim kliknite na „Corpus Search“.

Primer:

Ako tražite baš izraz „un peu plus bas“, upit sročite na sledeći način:

rech_un-peu-plus-bas - copie

Obratite pažnju na to da bez navodnika dobijate prvo rečenice u kojima se javljaju svi elementi izraza zajedno, zatim rečenice u kojima su pretraživani elementi odvojeni, i dati proizvoljnim redosledom, onda dobijate primere s nekim od elemenata željenog izraza i na kraju primere s jednim elementom željenog izraza:

– un peu plus bas => un peu plus bas, plus bas, un peu, peu à peu, peu – un – bas, Je regrettais déjà [ un ] [ peu ] que [ plus ] aucun soldat ne traversât notre village, etc.

 

2.2. Pretraživanje kolokacija s definisanjem udaljenosti

Moguće je takođe vršiti pretrage uz pomoć džokera tako što se precizira maksimalna udaljenost između elemenata koji čine željeni složeni izraz. Iza složenog se izraza, koji se stavlja među navodnike, mora upisati tilda s brojkom koja ukazuje na udaljenost (≥1).

Primer 1: 

Ako želite pretraživati kolokaciju „une belle“, uz mogućnost da ispred elementa „belle“ stoji modifikator, upit mora biti sročen na sledeći način :

– « une belle »~2 => une très belle, une si belle, une plus belle, une grande et belle, une autre belle, une fort belle, itd.

Primer 2: 

Ako želite dobiti slučajeve u kojima se javlja „un peu“ i „sombre“, uz mogućnost da se pridev gradira, upit mora biti sročen na sledeći način:

– « (un peu) sombre »~2 => un peu sombre, un peu plus sombre, un peu moins sobre, itd.